Lianer

测试一下快速排序和冒泡排序的速度对比,快速排序法完胜冒泡排序法,但,原生sort函数秒杀了快速排序法。。。

// 快速排序法
function quickSort(arr, desc) {
  if(arr.length<2){
    return arr;
  }

  var base=arr[0], small=[], big=[];

  for (var i = 1, len=arr.length, n; i<len; i++) {
    count.quick++;
    n=arr[i];
    if(n<base){
      small.push(n);
    }
    else{
      big.push(n);
    }
  };

  if(desc){
    return quickSort(big, true).concat(base).concat(quickSort(small, true));
  }
  else{
    return quickSort(small).concat(base).concat(quickSort(big));
  }
}
// 冒泡排序法
function bubbleSort(arr, desc) {
  for (var i = 0, len = arr.length, temp; i < len; i++) {
    for (var j = i + 1; j < len; j++) {
      count.bubble++;
      if (desc) {
        if (arr[j] > arr[i]) {
          temp = arr[j];
          arr[j] = arr[i];
          arr[i] = temp;
        }
      } else {
        if (arr[j] < arr[i]) {
          temp = arr[j];
          arr[j] = arr[i];
          arr[i] = temp;
        }
      }
    };
  };
  return arr;
}

对20,000个数据进行测试,其中快速排序法一共走了330,574次循环(71ms),而冒泡排序约2亿次循环(980ms)。数据长度越大,快速排序的优势约明显。

但又测试了一下js原生的sort函数,发现只走了32,174次循环(22ms),不知道用的是什么算法?